Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη, 27-10-2016, θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας η γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η γιορτή θα διαρκέσει μιάμιση ώρα περίπου. Οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο όπως κάθε μέρα. Το ολοήμερο δεν θα λειτουργήσει. Μετά τη γιορτή οι μαθητές θα αποχωρήσουν με τη συνοδεία σας.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 2-11-2016, τα σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄Αθήνας θα παραμείνουν κλειστά, γιατί θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ B΄ Αθήνας, ΑΠΥΣΠΕ Αττικής και ΚΥΣΠΕ. 

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εισήγηση της εκπαιδευτικού ΠΕ11, κας Τζάνη Πηνειώς, οι μαθητές της Ε΄και ΣΤ΄ που θα συμμετέχουν στην παρέλαση τις 28ης  Οκτωβρίου θα πρέπει να προμηθευτούν, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, τις παρακάτω στολές:
Κορίτσια
- μπλε φούστα
- μπλε καζάκα (χωρίς μανίκια-με V)
- άσπρο πουκάμισο
- μπλε μαντίλι
- σκούρου χρώματος παπούτσια
- καλσόν μπεζ

Αγόρια
- μπλε παντελόνι
- μπλε καζάκα (χωρίς μανίκια-με V)
- άσπρο πουκάμισο
- μπλε μαντίλι
- σκούρου χρώματος παπούτσια

Σημαιοφόρος-παραστάτες-ταμπελοφόρος -διμοιρίτες
- γάντια

Από τη διεύθυνση


Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη, 20-10-2016, το Ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου θα αρχίσει να λειτουργεί μέχρι τις 16:00΄.

Ο Διευθυντής του σχολείου

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

                                                      Ανακοίνωση
Αγαπητοί γονείς της Γ΄τάξης του σχολείου,
Σας ενημερώνουμε ότι για το θέμα του προγράμματος της κολύμβησης, έγινε σχετική ενημέρωση την  Τετάρτη, 12-10-2016, κατά την ενημέρωση-συζήτηση που είχε ο διευθυντής του σχολείου με τους γονείς των μαθητών. Επιπρόσθετα, σας κοινοποιώ την υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να υπογράψει ο διευθυντής προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα όπως και το τι ζήτησε ο διευθυντής από την αρμόδια υπηρεσία. Από το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι φανερό ότι μεταφέρεται η ευθύνη της ασφάλειας των μαθητών στον διευθυντή του σχολείου. Τέτοιου είδους ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί από τον διευθυντή με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

                                                    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
                                                    (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 ΠΡΟΣ(1):             Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού & Νέας Γενιάς
Ο – Η Όνομα:                     Επώνυμο:           
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):          
Τόπος Γέννησης:             
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:                   Τηλ:      
Τόπος Κατοικίας:                             Οδός:                    Αριθ:                     ΤΚ:         
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):                         Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
 Ο /Η Υπεύθυνη/ος Ασφαλείας   για  το………… Δημοτικό Σχολείο…………….  για την υλοποίηση της χρήσης του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο  Αθλητικού  Κέντρου  “Ν Πέρκιζας”  από τους μαθητές της Γ & Δ Δημοτικού   είναι ο/η:………………………………………………………………………………………….
Οι καθηγητές που θα συνοδεύουν τους μαθητές μας  και  είναι: ο/η:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Οι διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής  & Ναυαγοσώστες  είναι: ο/η:………………………………………………………………………….………………………………………
 H υπογεγραμμένη από τον /την Διευθυντή/τρια  του Σχολείου  ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών   που θα κάνουν χρήσης του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο   Αθλητικού   Κέντρου “Ν  Πέρκιζας  έχουν εξεταστεί από ιατρό,  και διαθέτουν πιστοποιητικό  υγείας επισυνάπτετε .
Το………… Δημοτικό Σχολείο………………  αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή οποιασδήποτε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους μαθητές, κατά τον χρόνο διάρκειας της χρήσης των χώρων από εμάς, έχουμε δε την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που θα γίνουν στις εγκαταστάσεις σας, καθώς και την υποχρέωση αποκατάστασης τυχών φθορών  που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης  μας .
Υποχρεούμαστε  επίσης να τηρούμε τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.
Ο Δήμος Χαλανδρίου ουδεμία ευθύνη φέρει, για πάσης φύσεως ατυχήματα, προκληθησόμενα κατά τη διάρκεια της χρήσης των χώρων, κατά την διεξαγωγή των προπονήσεων και των αγώνων .
Η μη τήρηση των παραπάνω  αποτελεί λόγο αποβολής ή χρηματικής ποινής.

Ημερομηνία:                 /                  /      2016

Ο / Η  Δ/ντης  του  …. …Δημοτικού  Σχολείου..  …………..

Απαντώντας στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμά σας για συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης προς τη Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Χαλανδρίου σας, ενημερώνουμε ότι:
1. Δεν μας έχει κοινοποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.
2. Δεν γνωρίζουμε αν το συγκεκριμένο κολυμβητήριο (Ν. Πέρκιζας) πληροί τους όρους ασφαλείας και υγιεινής, είναι, δηλαδή, πιστοποιημένο για μαθητές της Γ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
3. Δεν γνωρίζουμε αν είναι επανδρωμένο το κολυμβητήριο με ιατρικό, νοσηλευτικό ή άλλου είδους κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα μπορέσει να επιληφθεί άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος, τόσο κατά τη διάρκεια της παραμονής των μαθητών στους χώρους των εγκαταστάσεων όσο και κατά τη διάρκεια του μαθήματος της κολύμβησης.
Παρακαλώ όπως απαντηθούν άμεσα τα παραπάνω προκειμένου να διεξαχθεί το μάθημα στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου "Ν. Πέρκζας" σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμά σας.  

Από τη Διεύθυνση 

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

 Ενημέρωση γονέων Γ΄τάξης για την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης:

Αγαπητοί γονείς,

Η αυριανή έναρξη του μαθήματος της κολύμβησης για τους μαθητές της Γ2 τάξης αναβάλλεται λόγω οργανωτικών προβλημάτων. 
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί κανονικά την ερχόμενη εβδομάδα:

Κάθε Τρίτη το Γ1΄ (έναρξη 18-10-2016)

Κάθε Πέμπτη το Γ2΄ (έναρξη 20-10-2016)

Κολυμβητήριο: "Ν. Πέρκιζας" στο Χαλάνδρι (Λεωφόρος Πεντέλης 150) 


Ο Διευθυντής

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής

     Ενημέρωση γονέων Γ΄τάξης για την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης:

Έναρξη προγράμματος κολύμβησης:
-13-10-2016 για το Γ2΄ τμήμα (κάθε Πέμπτη -11:45 μέχρι 13:45 --9 μαθήματα) και
-18-10-2016 για το Γ1΄τμήμα (κάθε Τρίτη -11:45 μέχρι 13:45 --10 μαθήματα)

Τα μαθήματα κολύμβησης λήγουν: για το Γ1΄στις 20-12-2016 και
                                                             για το Γ2΄στις 22-12-2016
Γενικοί κανόνες:
 Για τη συμμετοχή τους στο μάθημα οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:  
· μαγιό (κατά προτίμηση αθλητικό)
· κολυμβητικό σκουφάκι
·  πετσέτα ή μπουρνούζι
·  σαγιονάρες (κατά προτίμηση πλαστικές, για την αποφυγή ολισθηρότητας)
·  γυαλάκια κολυμβητηρίου (προαιρετικά)
·  σαμπουάν και αφρόλουτρο
·  μάλλινο σκουφάκι για την προστασία του κεφαλιού μετά το μάθημα.

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο χώρο του κολυμβητηρίου:
1. Μπορούν να αλλάξουν ρούχα μόνο μέσα στα αποδυτήρια.
2. Πρέπει να κάνουν ντουζ πριν την είσοδό τους στο χώρο της πισίνας.
3. Πρέπει να κάνουν χρήση της τουαλέτας πριν από το μάθημα. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πάνε στην τουαλέτα κατά τη διάρκειά του μαθήματος πρέπει να πάρουν την άδεια του καθηγητή Φυσικής Αγωγής. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ούρηση μέσα στο νερό.
4. Η είσοδος τους στον χώρο της πισίνας γίνεται μόνο μαζί με το υπόλοιπο τμήμα και με τη συνοδεία του καθηγητή-συνοδού.
5. Η είσοδος τους στον χώρο της πισίνας γίνεται φορώντας σαγιονάρες.
6. Η είσοδό τους στον χώρο της πισίνας γίνεται μέσα από την δεξαμενή απολύμανσης των ποδιών (ποδόλουτρο).
7. Πρέπει να φορέσουν το σκουφάκι της κολύμβησης πριν την είσοδο τους στο νερό και να το βγάλουν μετά την έξοδό τους από αυτό.
8. Η είσοδος και η έξοδος από το νερό γίνεται μόνο από τα σκαλάκια ή τους βατήρες και μόνο μετά από εντολή των προπονητών. Δεν επιτρέπονται οι βουτιές από τα πλαϊνά της πισίνας, τα μακροβούτια, και η άπνοια.
9. Την ώρα του μαθήματος πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των γυμναστών-προπονητών, να κολυμπούν ήρεμα και μόνο στις διαδρομές που τους υποδεικνύουν οι γυμναστές-προπονητές, να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια προς όλους, να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας του κολυμβητηρίου και να θυμούνται ότι ο χώρος δεν είναι μόνο δικός τους αλλά και των άλλων.
10.Σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας απευθύνονται αμέσως στον/στην καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής ή στο/στη γυμναστή/τρια-προπονητή/τρια.
11.Να μην αφήνουν πολύτιμα αντικείμενα στα αποδυτήρια. Η Δ/νση του κολυμβητηρίου δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους.
12.Να φορούν κατά προτίμηση αθλητική φόρμα που είναι φαρδιά και βαμβακερή και δεν κολλάει στο δέρμα, σε αντίθεση με τα κολάν ή τα παντελόνια τζιν που θα ταλαιπωρήσουν τα παιδιά και θα αργήσουν να ντυθούν.
13.Στα αποδυτήρια συνοδεύουν εκπαιδευτικοί του ιδίου φύλου, με ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών καθώς και με μέριμνα για τη χρησιμοποίηση του χώρου χωρίς την παρουσία ενηλίκων.

Τονίζεται στους/στις μαθητές/τριες ότι, για λόγους ασφάλειας, απαγορεύεται αυστηρά:
1. Να περπατάνε ξυπόλητοι/ες στους χώρους της πισίνας και των αποδυτηρίων.
2. Να τρέχουν και να παίζουν στους χώρους της πισίνας και των αποδυτηρίων.
3. Να παίζουν μέσα στο νερό, χωρίς την εντολή του γυμναστή-προπονητή.
4. Να μεταφέρουν αιχμηρά ή/και γυάλινα αντικείμενα στο χώρο της πισίνας.
5. Να μασούνε τσίχλα ή καραμέλα την ώρα του μαθήματος (υπάρχει κίνδυνος πνιγμού).
6. Να φορούν κοσμήματα, ρολόγια κάθε είδους κ.α. (κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή απώλειας του αντικειμένου) κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
7. Να κάνουν χρήση αντηλιακών, προθερμαντικών αλοιφών (καθώς καταστρέφουν τη χλωρίωση και απολύμανση του νερού της δεξαμενής), ή εξοπλισμού θαλάσσης και κατάδυσης (όπως μάσκες, σωσίβια, βατραχοπέδιλα κ.λπ.).
8. Η είσοδος στην πισίνα σε άτομα που έχουν ανοιχτές πληγές, πρόσκαιρη δερματοπάθεια, πάσχουν από μεταδοτική νόσο ή έχουν κάποια ίωση.

Κάποιοι επιπρόσθετοι κανόνες υγιεινής. Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει:
· να κάνουν ντουζ μετά την έξοδό τους από την πισίνα
·  να στεγνώνουν καλά τα πόδια τους πριν βάλουν τα παπούτσια τους
·  να αερίζουν καλά τα πόδια τους και τα παπούτσια τους
·  να αλλάζουν συχνά κάλτσες, φροντίζοντας να είναι στεγνές και καθαρές
·  να απλώνουν στο σπίτι το μαγιό και το μπουρνούζι να στεγνώνουν καλά μέχρι το επόμενο μάθημα.
·  να μην κολυμπούν όταν έχουν πυρετό ή ανοιχτό τραύμα

Τι πρέπει να προσέχουν όσον αφορά το φαγητό πριν το μάθημα κολύμβησης:
Η κολύμβηση, για λόγους ασφάλειας, επιτρέπεται αφού έχουν περάσει τουλάχιστον τρεις (3) ώρες από το τελευταίο γεύμα.
· Όταν έχουν την πρώτη και δεύτερη ώρα κολύμβηση, είναι προτιμότερο να μην πιούν γάλα το  πρωί, αλλά να μην ξεχάσουν να φάνε κάτι ελαφρύ.
· Όταν έχουν την τρίτη και τέταρτη ώρα κολύμβηση , τρώνε το πρωινό τους και μπορούν μετά το  μάθημα της κολύμβησης να φάνε το «δεκατιανό» τους.  
· Όταν έχουν την πέμπτη και έκτη ώρα κολύμβηση , τρώνε κανονικά το πρωινό τους και στο πρώτο μεγάλο διάλειμμα μπορούν να φάνε ένα ελαφρύ σνακ. Πρέπει να αποφεύγουν τις τυρόπιτες, σπανακόπιτες, τα κρουασάν σοκολάτας, τα γεμιστά τσουρέκια με κρέμα και γλάσο, τα πατατάκια και όλα τα συναφή προϊόντα.


Φροντίστε για την έγκαιρη προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσης